Tag Archives: Hướng dân viết mở bài task 1

Hướng dẫn paraphrase mở bài task 1- thầy anh ielts

1. Biểu đồ: barchart (cột), pie chart (tròn), table (bảng), chart, graph(biểu đồ), diagram(hình vẽ dùng cho bài process)
2. Một số động từ mang nghĩa chỉ ra, minh họa : illustrate, show, highlight, describe
3. Thông tin dữ liệu: information, data 

4. Các từ về tỉ lệ %: percentage (thường đi với of), percent ( trước đó là con số), rate, proportion
4. Thường bài task 1 liên quan đến con số. Nên ta cần biết cách sử dụng
the number of +danh từ đếm được (chuyển thành how many) 
the amount of + danh từ không đếm được ( chuyển thành how much)

5. Sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn

The line chart compares the percentage of time which was spent by students for different activities at a university

Viết lại The line chart illustrates the rate of time spent by students for different activities at a university

Ví dụ
The line graphs show the average annual income of males and females at different ages in Australia in 2001.

Two graphs illustrate how much men and women earned annually at different ages in Australia in 2001.

The bar chart shows the sales of car for a company from 2000 to 2010

The chart highlights how many cars were sold in a company between 2000 and 2010

See more Examples for paraphrase (xem thêm các ví dụ viết lại câu)