Tag Archives: task 1

sample process of heating a house

The  diagram shows the process of heating a house by a wood pellet boiler system

Overall, The wood pellet boiler  system consists of four main components: pellet storage, boiler, hot water tank, and Radiator 

Firstly, wood pellets were delivered to the house that is equipped with wood pellet boiler system.  Wood pellets are kept in pellet storage house. Next, wood pellets go to a boiler that burns wood to generate hot water. From here, Hot water moves up to the hot water tank that is connected to the shower. If water in Hot water tank is cold, it moves down and goes to the boiler to be heated again. After that,  from the boiler, hot water also moves up to radiator that turns hot water into cool water before moving down and going to the boiler. This process repeats itself.  Finally, Hot water tank, radiator, and boiler together are connected, which provides heat for underfloor

(155 words by Thay Anh)

Sai lầm hay mắc khi viết biểu đồ tròn

Thầy Anh tổng hợp những sai lầm học viên của thầy hay mắc khi mới học viết biểu đồ tròn

Đề bài thường có 2 biểu đồ tròn như hình trên

Một số sai lầm khi viết biểu đồ tròn

Sử dụng peak

Ví dụ: Urban reached a peak at 50% in 2015. Chú ý: peak hay dùng trong biểu đồ đường hơn nhé

Viết lại: Urban accounted for 30% in 1915 while it increased sharply to 50% for last century

So sánh 2 mục khác nhau ở 2 biểu đồ khác nhau

Ví dụ. in 1915 Rural made up 60% which was higher than urban 50%

Giải thích: Chỉ so sánh mục cùng loại để thấy sự tăng giảm

Viết lại: in 1915 Rural made up 60%, and then it decreased dramatically to 10% in 2015

Sử dụng chênh lệch phần trăm không hợp lý

in 1915, Rural was 30% higher than Urban.

Giải thích: Vì Rural gấp đôi Urban nên viết như trên chưa hợp lý

Viết lại: The percentage of people living in rural was twice than that of of urban.

Cấu trúc as…as trong bài task 1

As…as ngoài việc sử dụng trong so sánh bằng mà nhiều bạn đã biết, nay thầy hướng dẫn những cách sử dụng mới của cấu trúc as…as nhé

As much (danh từ không đếm được) as

In 2020, Company A produced as much amount of rice as Company B

Trường hợp nói gấp 2,3 ta chỉ cần thêm twice hoặc three times trước as nhé.

Ví dụ. The amount of gas sold in 2020 was twice as much as in 2019

As many (danh từ đếm được) as

in 2020, the population of China was approximately ten times as many as Russia

In Rio 2016 Olympics, The united states won 37 silver medals, more than twice as many as Rusian Federation

Cấu trúc more than và more..than trong bài task 1

Thầy Anh hướng dẫn các bạn cách viết so sánh sử dụng more than và more…. than

Cấu trúc more than

  • More than + number. Ví dụ: sales of computer accounted for more than 30% (ít hơn dùng less than nhé)

Cấu trúc more…than

  • Giữa More …than là mệnh đề. Ví dụ: More students enrolled in school A than school B
  • Giữa more…than là danh từ/ cụm danh từ. Ví dụ: Female students have more amount of time for study than Male students
  • Giữa more…than là tính từ hoặc trạng từ có 2 âm tiết trở lên, 1 âm tiết ta thêm -er vào sau nhé. Ví dụ horror film is more popular than sciencitific film hoặc popuplation of city A grows faster than that of city B