Thang điểm ielts mới nhất

Để tính điểm ielts, ta cộng điểm các thành phần rồi chia cho 4.

Ví dụ. Ta có điểm sau. Reading: 6.0. Listening: 7.0. Writing: 6.5. Speaking: 6.5. Vậy điểm trung bình overall là: (6.0+7.0+6.5+6.5):4=6.5. Bạn này đang ở band 6.5

Quy tắc làm tròn:

  • Điểm ielts chỉ có thể là số nguyên hoặc làm tròn 1 chữ số thập phân (0.5).
  • Làm tròn theo quy tắc chọn điểm gần nhất so với điểm trung bình

Ví dụ:

  • Điểm trung bình là 4.25 làm tròn thành 4,5.
  • Điểm trung bình 5.2 làm tròn thành 5.0
  • Điểm trung bình 6.7 làm tròn thành 6.5 nhưng 6.75 làm tròn thành 7.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *