Chiến thuật three-part trong IELTS writing

 

Thầy Anh chia sẻ mẹo trong bài writing

Hầu hết câu, đoạn, bài luận hay thậm chí từ đều được chia làm 3 yếu tố

Word: (prefix)+ stem + (suffix)

Sentence: Subject + V + Object

A typical paragraph: topic sentence + support sentence (giải thích, ví dụ, thông tin thêm)+ summary sentence (kết luận lại)(optional)

Nên khi viết người học cần tuân thủ chiến thuật three-part để bài viết của mình đạt điểm cao.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *