Tag Archives: bài viết task 1

Hướng dẫn viết dạng bài process cùng Thầy anh ielts

Tại sao gọi là dạng bài process?

Vì dạng bài này yêu cầu viết quy trình sản xuất của sản phẩm , hay quy trình hoạt động của một máy nào đó

Cấu trúc dạng bài

Cũng như dạng bài chart, dạng bài process cũng bao gồm mở bài, Câu general, thân bài (kết bài nếu cần)

Thì và cấu trúc câu

Dùng ở thì hiện tại đơn và thường dùng nhiều câu bị động

Các câu và cụm từ hay dùng trong bài

The Diagram shows the process of making Orange juice from fresh Orange

In general, the process includes a number of steps from harvesting fresh oranges to delivering them to customers

First, ripe oranges are harvested. Then, They are transported to the processing plant.

……………………….

Bài viết task 1(dạng bài table): #1

You should spend about 20 minutes on this task.

The table below shows the cinema viewing figures for films by country, in millions.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Cinema viewing figures for films by country, in millions
Action Romance Comedy Horror Totals
India 8 7.5 6.5 2.5 24.5
Ireland 7.6 3.8 5.5 6.4 23.3
New Zealand 7.2 4.5 3.9 4.7 20.3
Japan 7.1 4.5 4 2.2 17.8
Total 29.9 20.3 19.9 15.8

Điền các từ bên dưới vào “show more”

than          30 million     On the other hand

come next        most popular           compares

Model answer

The table

compares
four countries in terms of the number of people who watch four different genres of film at the cinema: Action, Romance, Comedy and Horror.

The table indicates that more Indian people watch films at the cinema

than
the other three nationalities. In all four countries, Action is the
most popular
genre of film. The total number of viewers for action films is nearly
30 million
and in each country about 7-8 million people watch them.

Not many people like watching horror films at the cinema compared to the other genres of film. In India and Japan only 2-2.5 million people watch horror films but they are more popular in New Zealand and Ireland.

On the other hand
, romance films are very popular in India with 7.5 million viewers but it is not as popular in the other countries. New Zealand and Japan
come next
with 4.5 million viewers each.

(152 words)