Tag Archives: process

Hướng dẫn chi tiết dạng bài process (Thầy Anh)

Dang bai process ( Thay Anh)  

Bo cuc cua bai quy trinh process 

Mo bai: neu quy trinh dung lam gi? ( Can viet lai (paraphrase) de bai) 

Overview: Quy trinh gom bao nhieu buoc ( buoc dau va ket thuc) 

Than bai: Theo thứ tự Nội dung của từng bước 

Ket bai ( co hoac ko) 

Chu ý: 

– Dung hien tai don, chia bi dong 

Cau bi dong 

S+ to be ( is/are/am) + p2 

After, before 

Buoc 1 . Buoc 2 

Cach 1: BUoc1. Then, BUoc 2 

Cách 2: BUoc 1 Before Buoc 2 

Sau  before: 

  • Menh de 
  • Cum danh tu 
  • V_ing 

Các từ có nghĩa “Tiếp theo”:

Next, 

Then, and then 

after that, 

At this point

Subsequently 

After which

Mo bai: 

The diagram shows the process of….

-> The diagram shows/ illustrates/involves  the steps for ….

Viet lai de bai o vi du tren 

The diagram involves the steps for recycling plastic bottles. 

Cau overview 

Cach 1: Overall, there are … steps from… to….

Cach 2: It takes ….. steps from…to…. 

Ap dung vi du 

Overall, there are 7 steps from consumers using plastic bottles to    plastic recycled products 

Overall, there are 7 steps from plastic bottles used by consumers  to   plastic recycled products

Overall, there are 7 steps from used plastic bottles   to   plastic recycled products

Viet than bai 

Tu nghia la dau tien 

First, initially, in the beginning 

Tiep theo: da trinh bay o tren 

Cuoi cung: finally, in the end 

The first step is that Plastic bottles are used by consumers 

Initially,  Plastic bottles are used by consumers. Then, Plastic bottles are collected and put in recycling bins. Next, recycling bins are transported to recycling plant. 

Then, Plastic bottles are collected and put in recycling bins before being transported to recycling plant.

sample process of heating a house

The  diagram shows the process of heating a house by a wood pellet boiler system

Overall, The wood pellet boiler  system consists of four main components: pellet storage, boiler, hot water tank, and Radiator 

Firstly, wood pellets were delivered to the house that is equipped with wood pellet boiler system.  Wood pellets are kept in pellet storage house. Next, wood pellets go to a boiler that burns wood to generate hot water. From here, Hot water moves up to the hot water tank that is connected to the shower. If water in Hot water tank is cold, it moves down and goes to the boiler to be heated again. After that,  from the boiler, hot water also moves up to radiator that turns hot water into cool water before moving down and going to the boiler. This process repeats itself.  Finally, Hot water tank, radiator, and boiler together are connected, which provides heat for underfloor

(155 words by Thay Anh)

Hướng dẫn viết dạng bài process cùng Thầy anh ielts

Tại sao gọi là dạng bài process?

Vì dạng bài này yêu cầu viết quy trình sản xuất của sản phẩm , hay quy trình hoạt động của một máy nào đó

Cấu trúc dạng bài

Cũng như dạng bài chart, dạng bài process cũng bao gồm mở bài, Câu general, thân bài (kết bài nếu cần)

Thì và cấu trúc câu

Dùng ở thì hiện tại đơn và thường dùng nhiều câu bị động

Các câu và cụm từ hay dùng trong bài

The Diagram shows the process of making Orange juice from fresh Orange

In general, the process includes a number of steps from harvesting fresh oranges to delivering them to customers

First, ripe oranges are harvested. Then, They are transported to the processing plant.

……………………….